ส่งมาที่
E-mail : nakhonsi@dlt.go.th

 


      » สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน
          และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553


      » สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา ร่วมทำ
         กิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เพื่อให้ผู้ใช้รถเดินทางโดย
         สวัสดิภาพ ไปสะดวก กลับสบาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553

      » สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจความพร้อมของตัวรถ
         และผู้ประจำรถ ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2553 ทั้งก่อนออกเดินทาง
         และในระหว่างเดินทาง โดยเน้นหนักในเรื่องของสภาพตัวรถโดยสาร
         สภาพยาง เบรค และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ สำหรับพนักงานขับรถโดยสาร
         ได้กำชับและเข้มงวดในการตรวจการใช้สารเสพติด การเสพสิ่งมึนเมา

      » สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเร่งรัดให้ผู้ประกอบการ
         ติดตั้งระบบก๊าซเป็นเชื้อเพลิง มาขอรับความเห็นชอบให้ถูกต้อง

      » สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนเด็กๆ มาเยี่ยมชมบู๊ธ
         ขนส่ง มีของรางวัลแจกมากมาย วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2553

 
       
   
วันนี้ (9 ธันวาคม 2552)
ผู้ตรวจการ สขจ.นครศรีธรรมราช ออก ตั้งด่านตรวจสอบ ปราบปราม และจับกุม รถรับส่งนักเรียนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถ ในการรับจ้างรับส่งนักเรียน พ.ศ.2547
       
    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เริ่มเปิดกิจกรรม ปี 2553 ปีแห่งความ
ปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ "คมนาคม
ปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข" ในวันที่
25 ธันวาคม 2552
       
    ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553
       
    สถาบันอาชีวศึกษา เปิดกิจกรรม
"ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เพื่อตรวจเช็คสภาพตัวรถ ยาง เบรค ไฟ
และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ
       
    ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 เจ้าหน้าที่
ขนส่ง ออกตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลม
หายใจของพนักงานขับรถและตรวจเช็ค
สภาพตัวรถ ก่อนจะออกเดินทางเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

 
             

             

       

 

  วันเดียว...เที่ยวเมืองนครฯ (งานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ)

       
» นครศรีธรรมราช นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
          
นครแห่งศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม
          ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
     
  » งานเดือนสิบ คืออะไร...
          
 § เป็นประเพณีทำต่อเนื่องมาตั้งแต่กาลดึกดำบรรพ์ "ทำบุญเดือนสิบ" เกี่ยวข้องกับการเชิญผีบรรพบุรุษ คือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ตายไปแล้วมากินเลี้ยง
      
 » ประเพณี ชิงเปรต คืออะไร...
          
 § การจัดทำร้านจัด "หมรับ" คือ สำรับกับข้าว ไปวางไว้เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้เปรตที่หมายถึงผีบรรพบุรุษ เมื่อวางแล้วก็มีผู้คนทั้งหลายไปแย่งชิงสิ่งของ
      
 » ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ คืออะไร...
           
§ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งจะถูกปล่อยตัว จากยมโลก เพื่อให้ขึ้นมาพบญาติพี่น้องและลูกหลานในเมืองมนุษย์ ในวันแรม      1 ค่ำ เดือนสิบ และกลับลงไปอยู่ในนรกดังเดิม ในวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ลูกหลานจึงนำอาหารไปทำบุญที่วัดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แด่ผู้ที่ล่วงลับ ไปแล้ว
      
 » วันหมรับเล็ก คืออะไร...
          
 § ทำในวันแรก ที่ผู้ล่วงลับมาจากยมโลก คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบ
      
 » วันหมรับใหญ่ คืออะไร...
          
 § วันที่ผู้ล่วงลับจะต้องกลับยมโลกดังเดิม คือ วันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ
       » วันจ่าย คืออะไร...
          
 § วันแรม 13 ค่ำ เดือนสิบ ชาวเมืองจะจับจ่ายซื้อสิ่งของต่างๆ ที่ใช้จัด หมรับ ในวันแรม 14 ค่ำ เดือนสิบ "วันยกหมรับ" หรือ "วันรับตายาย" จะยกหมรับ ไปวัดและนำอาหารและขนม ส่วนหนึ่งวางไว้ตามที่ต่าง เช่น ริมกำแพง วัด โคน ต้นไม้ เพื่อแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วที่ปราศจากญาติ
       » หลาเปรตคืออะไร...
          
 § หลา หรือ ศาลา ให้ผู้คนนำอาหารและขนมไปวางไว้ เพื่อแผ่ส่วนกุศล ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วที่ปราศจากญาติ
       » คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด คืออะไร...
          
 § นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
              แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู


 

 
 
 
 
 
    Branding - Company Branding and Corporate Identity Design