ประวัติสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
           สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งและเปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี 2509 โดยเช่าอาคารจากเอกชน ใช้เป็นที่ทำการ ตั้งอยู่ ณ อาคารสองชั้น ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านสอง ชั้นหน้าที่ทำการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช) และต่อมาได้ย้ายไปอยู่อาคารสามชั้นริมถนนนครศรี ธรรมราช-สงขลา ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาทางราชการได้จัดหาที่ดินและปลูกสร้างอาคารสำนักงานขนส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในบริเวณเลขที่ 175 ศูนย์ราชการนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่จำนวน 30 ไร่เศษ เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวง คมนาคม รับผิดชอบในเขตท้องที่ 23 อำเภอ โทร.(075)378583 ต่อ 0 โทรสาร.(075)378590

จุดมุ่งหมายในหน้าที่
          จุดมุ่งหมายเพื่อจัดระเบียบและควบคุมการขนส่งทางบก โดยมุ่งหวังผลทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัย
ความคงทน ของทางหลวง ระบบการขนส่งคน สินค้า สัตว์หรือสิ่งของ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีรถ และนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ
         1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
             และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
         2) วางแผนการขนส่งทางบกและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
         3) กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และสถานีขนส่ง
         4) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสาวสายใจ ตรีวิมลโอภาส
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอุสาห์ สุวรรณพงศ์
เจ้าพนักงานขนส่ง
นางสาวชนิษฐา คงเกื้อ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวิจิตร เรืองแก้ว
พนักงานขับรถ
นางชุติกาญจน์ โกมลทิพยธร
นักการภารโรง
นายสมศักดิ์ จันทวาศ
คนงาน
นายอภิสิฏฐ์ เชาวลิต
คนงาน
นายกฤตศิลป์ เกียรติฟุ้งเฟื่อง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล